научете повече за

КАЛОЛЕЧЕНИЕ

Калта от Поморийското езеро е естествен природен продукт изключително ценни лечебни качества. Тя се образува на дъното на поморийското езеро като резултат от редица биологични, химични и микробилогични процеси. Съставена е от многобройни органични и неорганични вещества , които имат активно лечебно-профилактично действие върху човешкия организъм.

С вливането на прясна морска вода в езерото навлиза и огромно разнообразие от организми и започва бурно развитие на неговата флора и фауна. С изпарението на водата през лятото обаче, рязко се повишава нейната соленост, което дови до загиване на голяма част от живите организми в нея. След като паднат на дъното на езерото те започват да се разграждат. Тъй като разграждането става във водна среда при анаероебни условия, не стига до пълен разпад. По този начин в калта попадат ценни вещества с активно биологично действие като биогенните стимулатори на Филатов, естрогеннодействащи вещества и други хормони, ензими и витамини.

При калообразуването един от най-важните микроорганизми са сулфатредуцуращите, които водят до образуването на сероводород и железен хидросулфат. Узряването на калта и нейната ефективност се определят от наличието на железен хидросулфат, който предава черния ѝ цвят. Когато калта престои на открито във на въздуха, тя променя цвета си в сив и загубва активните си лечебни свойства.

Утаените на дъното органични вещества се смесват с неорганични /глинести, пясъчни и други частици/ и образуват калта. Образуваната в поморийското езеро кал е утаечна или още лиманна. Процесът на образуване на тази кал е изключително бавен, образува се само 1мм. на година. Поради тази причина ползвателите на лечебна кал имат нормативно задължение да я връщат обратна в езерото за нейната регенерация.

Поморийската кал е еднородна, гъста, с черен или черно-сивкав цвят и миризма на сероводород. Тя се характеризира с голяма топлоемкост и ниска топлопроводимост. Тя се извлича от дъното на езерото със специални инструменти и чрез сал се извозва до брега, където след пресяване, чрез специално изградена система за калопренос стига до калосборен басейн. От там тя се загрява до необходимата температура /обичайно около 45℃/ за да стигне директно до съответната кабина за калолечение.
Поморийската кал има комплексно влияние върху организма със своите многостранни лечебни фактори – термичен, химичен, механичен, биологичен и др. Особено важно значение имат топлинните ѝ свойства, благодарение на големия ѝ топлинен капацитет и малката ѝ топлопроводимост се повишава температурата на тялото, разширяват се капилярите и по-големите кръвоносните съдове, подобрява се кръвоснабдяването в дълбочината на тъканите и храненето им, активират се ензими, ускоряват се обменните процеси и се разнасят отпадните продукти от възпалението. Разширените кръвоносни съдове допринасят за по-голяма резорбция на химическите вещества от калта. Установено е проникване през кожата на множество вещества: йод, хлор, калции, фосфор, натрий, магнезий и др. и вграждането им в тъкани и органи. В следствие на процедурите с лечебна поморийска кал се активират окислителните процеси в тъканите, увеличават се мастният, белтъчният и въглехидратния обмен, стимулират се половите, надбъбречните и други жлези.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението с поморийската кал оказва изключително благоприятен ефект върху следните заболявания:

Противопоказания

Заболявания противопоказни за калолечение – острият стадиий на всички заболявания, инфекциозни заболявания, заболявания след инфаркт на миокарда, сърдечна декомпенсация – втора и трета степен, злокачествени заболявания, бременност, психични заболявания, туберколоза.

За да бъде максимално ефективно лечението с поморийска кал от изключително важно значение е методът на нейното приложение както и броя на проведени процедури. В Гранд Хотел Поморие се използват два начина на лечение с поморийска кал – кални вани и кални апликации. Видът и броя на процедурите като и температурата на калта се определят от нашият Главен лекар – д-р Стефан Шишков.

Процедури

Кална вана

При процедурата с кална вана, пациентът се потапя във вана пълна със затоплен до 36℃ разтвор на поморийска кал и солена минерална вода от извор Поморие. Концентрацията на поморийска кал е около 20%. При този метод се използва лечебната сила на химическия състав на калта, тъй като тя по-лесно се абсорбира от кожата и полезните вещества се разнасят из организма.

Кална апликация

Методът на калната апликация използва най-вече голямата топлоемкост и ниска топлопроводимост на калта. Топлината при калните апликации се задържа трайно и въздейства в дълбочина на тъканите.

При тази процедура, пациентът ляга в коритообразна кушетка, върху тялото му се полага затоплена до 38-42℃ кал. След това то се завива с найлон и одеало. Пациентът остава в покой в продължение на 15-20 минути. Кални апликации могат да бъдат както на цяло тяло така и частични на проблемни зони.